Ongelmaperustaisen oppimisen sovellus

Lähtökohta: Pedagogisten ja teknisten lähtökohtien pohdinta

Ongelmaperustainen oppiminen (Problem-based Learning, PBL) on koko opetussuunnitelman tasolla vaikuttava opiskelijalähtöinen lähestymistapa oppimiseen ja opettamiseen, jossa oppimisen perustana on oppijoiden aktiivinen tiedonhankinta ja –käsittely sekä itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva toiminta.

Ongelmaperustaisessa oppimisessa opetus organisoidaan pääosin
ryhmätyöskentelynä, jolloin oppimisessa korostuvat ryhmäprosessit ja
yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen eli työryhmänä toimiminen.
Verkkoympäristössä ryhmän merkitys nousee keskeiseksi, opiskelun
onnistumista määrääväksi tekijäksi. PBL-työskentelyn kannalta keskeisintä
on ryhmän vuorovaikutuksen kautta oppimistuloksiin pääseminen.
PBL-verkkototeutuksen eri vaiheet perustuvat samanaikaiseen ja
eriaikaiseen verkkotyöskentelyyn. Mielekkäästi toteutettavan eri- ja samanaikaisen verkkovuorovaikutuksen sekä itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuvan lähi- ja etätyöskentelyn yhdistäminen vaatii pedagogisten ja teknisten ratkaisujen huolellista suunnittelua. Uhkia PBL:n verkkosovelluksen toteutukselle ovat mm. pedagogisten ja teknisten ratkaisujen toimimattomuus, ryhmän heikko koheesio, opiskelijan putoaminen ryhmän oppimisprosessista, yksin jääminen ja turhautuminen.

Ongelmaperustaisessa pedagogiikassa opettajan toimenkuva muuttuu tiedonjakajasta ja auktoriteetista oppimisen ohjaajaksi, tukijaksi ja resurssiksi. Ohjaajana tutorin tulisi olla samanaikaisesti itsekin oppija ryhmässä. Oleellista
onkin oppia tunnistamaan tutorin erilaisten roolien merkitykset ja
tehtävät.