Ongelmaperustaisen oppimisen sovellus

Lähtökohta > Kirjallisuuslähteet

PBL:n peruslähtökohdista, oppimisteoreettista taustaa

* Boud, D. & Feletti, G. (toim) 1999. Ongelmalähtöinen oppiminen. Helsinki
* Haasio, Piukkula 2001: Oppiminen verkossa
* Hakkarainen, Lonka, Lipponen. 2003. Tutkiva oppiminen - älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen.
* Hård af Segerstad, H. M. 2001. Texter on PBL - teori, praktik, reflektioner för undervisning och lärände. CUL-rapporter 1. Linköping.
* Korhonen 2004: Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka
* Nummenamaa, Virtanen 2002: Ongelmasta oivallukseen : ongelmaperustainen opetussuunnitelma
* Poikela, E.& Öystilä, S. (toim.). 2001. Tutkiminen on oppimista - ja oppiminen tutkimista. Tampere University Press.
* Poikela, E. (toim) 2002. Ongelmaperustainen pedagogiikka - Teoria ja käytäntöä. Tampere,
* Poikela E, Poikeal S 2005. Ongelmista oppimisen iloa: Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä
* Poikela E, Poikela S (toim) 2005: PBL in context : bridging work and education
* Poikela, S. 1998. Ongelmaperustainen oppiminen. Uusi tapa oppia ja opettaa. Ammattikasvatussarja 19. Hämeenlinna. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos
* Ruohotie, P. 2000. Oppiminen ja ammatillinen kasvu. WSOY. Helsinki.
* Schön D. A. 1983. The Reflective Practioner. How Professionals Think in Action. New York. Basic Books.

 

Teknisten ratkaisujen soveltuvuus ongelmaperustaiseen pedagogiikkaan.


* Bonk, C. J. (2002). Online training in an online world. Bloomington: CourseShare.com
[http://www.publicationshare.com/docs/corp_survey.pdf]
* Jonassen - Land (toim.) 2000: Theoretical Foundations of Learning Environments. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
* Järvinen - Mäyrä (toim.) 2000: Johdatus digitaaliseen kulttuuriin. Tampere: Vastapaino,
* Preece, J. 2000. Online communities: designing usability, supporting sociability. Chichester: Wiley
* Tella, S., Vahtivuori, S., Passi, A., Wager, P. & Oksanen, U. 2001. Verkko opetuksessa - opettaja verkossa. Helsinki: Edita.

Tutorointi ja ohjaus

* Korhonen, V. (toim) 2004. Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka. Tampere University Press.
* Matikainen 2001: Vuorovaikutus verkossa. Palmenia.
* Niemistö, R. 1999. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus. Tampere. Tammer-paino.
* Poikela, S. 2003. Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen. Tampere University Press.
* Savin-Baden. 2003. Facilitating Problem-Based Learning. Open University Press.
* Silander, P. & Koli, H. 2003. Verkko-opetuksen työkalupakki - oppimisaihiosta oppimisprosessiin. Finn Lectura.