Ongelmaperustaisen oppimisen sovellus

Lähtökohta/lisätietoa

Verkko-oppimisessa korostetaan pitkälti samoja oppimiskeskeisen pedagogiikan ominaispiirteitä kuin ongelmaperustaisessa oppimisessa ja pedagogiikassa: ryhmän keskeistä vuorovaikutusta,yhteisöllistä työskentelyä, ryhmän itse määrittämiä oppimistarpeita ja vuorovaikutuksellista tiedon rakentelua. PBL:ssä oppimisen lähtökohtana toimivat työn ja ammatin todellisuudesta nousevat ongelmat, joita käsitellään ryhmässä. Työskentelyä sen eri vaiheissa ohjaa tutoropettaja, joka tukee ja auttaa itsenäistä oppimista sekä tiedonhankintaa.

Ongelmaperustaista oppimista ja PBL-prosessin etenemistä voidaan jäsentää useiden eri mallien avulla, jotka perustuvat lähtökohdiltaan erilaisiin oppimisteorioihin. Eri mallien kesken on havaittavissa selkeää eroavaisuutta mm. ongelmien muotoilussa, oppimisprosessin jäsentämistavoissa ja painotuksissa. Osan PBL-prosessia kuvaavista malleista on myös todettu keskittyvän pääosin yksilöllisen ongelmanratkaisuprosessin kuvaamiseen ja osan toimivan laajemmalla tasolla strategiamallina.

Arvioinnilla on ongelmaperustaisen oppimisen yhteydessä erityinen merkitys. Arviointi ei ole ainoastaan oppimistuloksiin kohdistuvaa tuotosarviointia, vaan se on koko oppimisen ja ongelmanratkaisun ydin, erityinen näkökulma oppimiseen. Se kohdistuu koko oppimisprosessiin sekä yksilön että ryhmän toimintaan. Erilaisissa ongelmaperustaisen oppimisen malleissa arvioinnin merkitys kuitenkin painottuu eri tavoin.