Yleinen prosessikuvaus

Lähtökohta

Tietoyhteiskunnassa tapahtuneet muutokset heijastuvat myös koulutukseen. Perinteisistä organisaatioista verkostomaisiin toimintamalleihin siirtyminen asettaa koulutukselle ja pedagogiikalle kahdenlaisia haasteita. Ensimmäinen haaste liittyy koulutuksen organisointitapaan ja toinen osaamisen luonteen muuttumiseen. Koulutuksessa painottuu yhä enemmän tarve opetuksen monimuotoistamiseen, yksilöllisten ja yhteisöllisten oppimis- ja opetusmenetelmien kehittämiseen sekä lähi- ja etäopetuksen tarkoituksenmukaiseen yhdistämiseen.

Työelämässä toimiminen vaatii substanssiosaamisen lisäksi myös vahvaa osaamista muilla taitoalueilla. Tällaisia taitoja ovat muun muassa ongelmanratkaisu, ryhmä/tiimityö, sosiaalisuus, projektityö sekä kyky ottaa hallittuja riskejä. Edellä mainittuja taitoja voidaan tukea erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla, joissa opiskelijat nousevat toimijoiksi ja opettajan rooli on enemmän ohjaajana ja organisoijana toimimista.

Tietoverkot tarjoavat uusia ja kiinnostavia mahdollisuuksia tiedonhankintaan, kommunikointiin ja yhteisölliseen oppimiseen. Olennaista niiden opetuksen ja oppimisen käytössä on se, millaiseen tietoa ja oppimista koskevaan ajatteluun verkkojen käyttö opetuksen ja opiskelun apuna perustuu. Tietokoneiden tulisi olla enemmän oppimisen välineitä eikä pelkästään työvälineitä. Verkkoteknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen sekä niiden
käyttöä tukevien pedagogisten käytäntöjen kehittäminen on keskeinen osa
koulutuksen monimuotoistamista.