Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov

  etusivu 

 Johdanto

  Muutosilmiöt 
  Liiketoimintajärjestelmä
  Kilpailuetu 
  Sähköinen liiketoiminta
  Ydinprosessit
  Opintokokonaisuus

 


Strategisen kilpailuedun saavuttaminen

Yrityksen menestystekijät ja strategiat määrittyvät liiketoimintajärjestelmän perusulottuvuuksien kautta. Ulkoisen toimintaympäristön kiihtyvä muutos on asettanut yrityksen strategiselle johtamiselle suuria haasteita.

Kamenskyn (2000) mukaan strategian avulla yritys pyrkii hallitsemaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Strategialla voidaan ymmärtää sitä menetelmien , perusratkaisujen ja suuntaviivojen joukkoa, joilla tulevaisuuteen asetetut tavoitteet/päämäärät saavutetaan. Yhä nopeammin muuttuvien asiakastarpeiden joustava toteuttaminen edellyttää yritykseltä uusia toiminnan organisointitapoja. Yritysten kilpailua toimialalla voidaan kuvata Porterin viiden kilpailuvoiman mallin avulla.

 

Kuvio. Porterin kilpailukenttämalli

Kilpailutilannetta on leimannut Porterin toimialan kilpailutilanteen mukaisesti tarkasteltuna mm.

  • korvaavien tuotteiden tai palvelujen uhka (esim. tuotteen digitalisointi)
  • asiakkaiden kasvanut valta ( esim. tuotteiden vertailtavuus helpompaa , asiakkaiden neuvotteluvoima suurempi)
  • uusien tulokkaitten kasvava uhka ( yritykset, jotka hallitsevat hyvin teknologiset ratkaisut)
  • verkostojen kasvanut merkitys

Kiristyvä kilpailu on aiheuttanut sen, että yritysten on ollut edullista keskittyä menestymisen kannalta keskeiseen ydinosaamiseen ja siksi yritykset ovat entistä enemmän ulkoistaneet entisiä yrityksen sisäisiä prosesseja (esim. tuotekehitys, komponenttien valmistus). Tämä on johtanut yritystoiminnan verkostomaisen rakenteen syntyyn.

Osaamista voidaan kutsua ydinosaamiseksi jos se täyttää seuraavat ehdot:

  • mahdollistaa pääsyn uusille markkinoille
  • kilpailijoiden vaikea jäljitellä
  • luo merkittävää lisäarvoa asiakkaalle

Verkostoitumisen merkittävänä syynä on myös pyrkimys nopeaan reagointiin asiakastarpeiden muuttuessa. Asiakkaan tarpeiden tulee välittyä koko verkostorakenteen arvoketjujen läpi nopeasti. Asiakaskeskeisyyden toteutuminen yritysverkostossa edellyttää luottamuksellisia liikesuhteita. Kilpailutilanne muuttuu toimialalla yksittäisten yritysten välisestä kilpailusta arvoketjujen väliseksi kilpailuksi.

Yritystoiminnan monimutkaistuvat tilaus-toimitusketjut vaativat verkoston osapuolilta (arvoketjuilta) saumatonta yhteistyötä sekä kokonaisprosessin hallintaa. Prosessin , joka alkaa asiakkaan tilauksesta ja päättyy asiakkaan suoritukseen yritykseen, hallitseminen tapahtuu tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin erilaisten sähköisen liiketoiminnan sovellusten avulla. Mitä tarkoitetaan sähköisellä liiketoiminnalla?

Päivitetty:
29.10.2003 Jouko Isokangas, jouko.isokangas@oamk.fi