Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov
etusivu  

 

 Tietoturva

  Tietoturva ja tietosuoja 
  Tietoturvan osa-alueet
  Tietoliikenneturvallisuus
  Tietoturvan kehittäminen

 Lainsäädäntö

  Immateriaalioikeudet 
  Yksityisyyden suoja
  Sopimukset
  Verotus ja tulli

 Sähköinen asiointi

  Sähköinen asiointi 
  Asioinnin tietoturva 
  Tunnistaminen
  Tehtävät

 Maksaminen

  Maksujärjestelmät
  Sähköinen raha
  Rahakortti
  Verkkotilisiirto
  Luottokortti
  Muita menetelmiä
  Tehtävät

 


Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Tekijänoikeus

Tekijänoikeuslainsäädännön tavoitteena on edistää luovaa työtä sen eri ilmenemismuodoissa takaamalla tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille yksinoikeus määrätä luomiensa ja tuottamiensa aineistojen lähes kaikenlaisesta käytöstä. Suomessa keskeisin tekijänoikeutta koskeva säädös on tekijänoikeuslaki vuodelta1961. Lakia on muutettu sen antamisvuoden jälkeen noin 20 kertaa. Tekijänoikeus on perinteisesti ollut hyvin kansainvälinen oikeudenala. Kansainvälisellä tasolla on solmittu useita yleissopimuksia turvaamaan tekijöiden ja lähioikeuksien haltijoiden asemaa. Myös EU-tasolla jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntöjä on harmonisoitu antamalla tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevia direktiivejä.

Tällä hetkellä tekijänoikeuslakia ollaan parhaillaan muuttamassa EU:n ns. tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin 2001/29/EY vaatimusten edellyttämällä tavalla. Samalla lakia tarkistetaan eräiltä muilta osin. Lakien tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta on tarkoitus tulla voimaan syyskaudella 2003. Opetusministeriön verkkosivulla http://www.minedu.fi (linkki Tekijänoikeus) on perustietoa tekijänoikeudesta ja tekijänoikeuslain uudistamistyöstä. Linkin Tekijänoikeusneuvosto kautta voi tutustua tekijänoikeusneuvostoon lausuntoihin.

Sähköisen liiketoiminnan yhteydessä tekijänoikeudet tulee ottaa huomioon mm. verkkosivustoa  rakennettaessa sekä käytäessä liiketoimintaa hyödykkeillä, jotka tulevat tekijänoikeudella suojatuiksi. Tekijänoikeussuojaa voivat saada useat verkkosivun elementit, kuten tekstit, valokuvat, piirrokset, grafiikka, tietokoneohjelmat, musiikki, videoleikkeet, tietokannat jne. Tekijänoikeussuojan syntymiselle ei ole asetettu mitään muotovaatimuksia kuten rekisteröinti, maksujen maksaminen tai copyright-merkin käyttö.

Tekijänoikeuden sisältönä on tekijälle (tai oikeuden siirtymisen perusteella oikeudenhaltijalle) kuuluva lakisääteinen yksinomainen määräämisvalta teoksen (tai muun suojan kohteen) lähes kaikenlaisesta käytöstä. Tekijänoikeuslainsäädännössä nämä tekijälle kuuluvat yksinoikeudet jaetaan taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin. Tekijänoikeuslain taloudellisia oikeuksia koskevan perussäännöksen mukaan tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksensa kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataviin.  Aatteelliset eli moraaliset oikeudet ovat tekijän henkilöön liittyviä oikeuksia. Teosta käytettäessä on tekijän nimi ilmaistava hyvän tavan mukaan, eikä teosta saa muuttaa tai käyttää tekijää loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä.

Tekijänoikeussuoja on kestoltaan rajallinen oikeus. Varsinaisten teosten suoja-aika on 70 vuotta laskettuna tekijän kuolinvuoden lopusta. Lähioikeuksien suoja-aika on pääsääntöisesti 50 vuotta.

Tekijänoikeuden loukkaus on sanktioitu sekä tekijänoikeuslaissa että rikoslaissa. Maksimirangaistus tekijänoikeuden loukkauksesta on kaksi vuotta vankeutta. Lisäksi tekijänoikeuden loukkauksesta seuraava siviilioikeudellinen korvausvastuu (hyvitys ja mahdollinen vahingonkorvaus) saattaa nousta hyvinkin suureksi.

Linkitys

Tietoverkolle luonteenomaisena piirteenä voidaan pitää linkkien tekemistä toisille verkkosivustoille. Tällä hetkellä linkitykseen liittyy useita oikeudellisia epävarmuustekijöitä. Linkkejä voidaan tehdä monella tavoin ja eri linkitystapoja on mahdollista yhdistellä. Linkityksen  sallittavuutta on arvioitava viime kädessä tapauskohtaisesti. Epävarmoissa tilanteissa on aina syytä pyytää lupa linkin tekemiseen tai ainakin informoida linkitettävän sivuston oikeudenhaltijaa. Karkeasti sanottuna hyperlinkkien (tavallinen hakulinkki) tekemistä voidaan useimmissa tapauksissa pitää sallittuna. Hyperlinkit, jotka vievät käyttäjän syvälle linkitetyn sivuston hierarkiaan ohi aloitus- tai pääsivun (ns. syvälinkki) saattavat aiheuttaa oikeudellisia ongelmia. Tämä johtuu siitä, että niiden seurauksena käyttäjä ohittaa aloitussivulla mahdollisesti olevat aineiston käyttöehdot, tiedot oikeudenhaltijasta tai mainokset. Kehyslinkit, jotka avaavat linkitetyn aineiston linkittäjän kehykseen siten, että käyttäjä ei voi olla täysin varma miltä sivustolta aineisto on peräisin, edellyttävät linkitettävän aineiston oikeudenhaltijan lupaa. Myös inline –linkitys, jota käytetään mm. valokuvien ja muun graafisen materiaalin sisällyttämiseksi verkkosivulle, edellyttää oikeudenhaltijan lupaa.

Muut immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeus jaetaan perinteisesti tekijänoikeuteen ja teollisoikeuksiin. Teollisoikeuksia ovat mm. tavaramerkkioikeus, mallioikeus, hyödyllisyysmallioikeus ja patenttioikeus. Tekijänoikeuden tavoin myös teollisoikeudet ovat yksinoikeuksia. Kukaan ei saa käyttää liiketoiminnassaan esimerkiksi toisen suojattua tavaramerkkiä. Teollisoikeussuojan syntyminen edellyttää kuitenkin pääsääntöisesti rekisteröintiä sekä rekisteröinti- ja ylläpitomaksujen suorittamista. Hakemukset Suomessa tehdään patentti- ja rekisterihallitukselle http://www.prh.fi.

Verkkotunnukset

Yrityksen tai organisaation verkkosivun domain-nimi eli verkkotunnus on tekstimuodossa oleva verkkosivun osoite Internet-verkossa. Nykyään verkkotunnukset on yrityksille tärkeä kilpailukeino. Yrityksen toiminimeä tai tavaramerkkiä vastaava tai lähellä oleva verkkotunnus auttaa löytämään yrityksen kotisivut ja on helppo muistaa jälkeenpäin.

Verkkotunnuksen antamisesta tietylle käyttäjälle käytettäväksi päättää joka maassa paikallinen taho, jolle verkkotunnusten myöntämisoikeus on annettu. Myöntämisperusteet eri maissa voivat vaihdella huomattavasti. Suomessa verkkotunnusten sääntely muuttui aikaisempaa vapaammaksi, kun uusi verkkotunnuslaki (228/2003) tuli voimaan 1.9.2003. Viestintäviraston verkkosivuilta http://www.ficora.fi löytyy tarkempaa tietoa domain-nimien rekisteröinnistä.

Markkinointi ja yksityisyyden suoja

Perusteiltaan Internetissä tapahtuva markkinointi ei eroa perinteisestä markkinoinnista. Internet tuo kuitenkin markkinointiin mukaan reaaliaikaisuuden niin mainonnassa kuin asiakaspalvelussa. Myös oikeudellisesti Internet ei markkinointikanavana eroa perinteisistä markkinointikanavista. Markkinointia sääntelevät normit soveltuvat yhtä lailla tietoverkkojen välityksellä tapahtuvaan toimintaan kuin perinteiseenkin toimintaympäristöön. Ongelmia aiheuttavat kuitenkin muun muassa ympäristön kansainvälisyys, ja se miten perinteisiä säännöksiä tulisi tulkita sähköisessä ympäristössä.

Markkinoinnin oikeuslähteet

Markkinointiin sovellettavat keskeiset oikeuslähteet voidaan jakaa Suomen lakeihin ja säädöksiin, EY-säädöksiin, oikeuskäytäntöihin sekä sitomattomiin kotimaisiin ja kansainvälisiin menettelytapaohjeisiin, suosituksiin ja sääntelyhankkeisiin.

1. Suomen lait ja lakeja alempitasoiset säädökset:

- Kuluttajansuojalaki (38/1978)
2 luku sisältää kuluttajamarkkinointia koskevat säännökset.
5 luku koskee kuluttajakauppaa.
6 luku sääntelee koti- ja etämyyntiä.

- Kauppalaki (335/1987)
Laki koskee ensisijaisesti elinkeinonharjoittajien (ostajan ja myyjän) välisiä sopimussuhteita irtaimen kaupassa.

- Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978)
Lain tavoitteena on turvata rehellinen ja hyvän liiketavan mukainen kilpailu elinkeinonharjoittajien välillä.

- Asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (9/1989)
Asetus sääntelee tavaroiden ja palvelujen myyntihinnan ja yksikköhinnan ilmoittamista kuluttajamarkkinoinnissa.

- Asetus kulutustavarasta annettavasta tiedosta (97/1987)
Asetus määrää muun muassa siitä, minkälaisia tietoja kulutustavaran myyntipäällyksessä tulee antaa.

- Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002)
Laki sisältää säännöksiä mm. verkkokauppaa harjoittavan yrityksen tiedonantovelvollisuudesta.
Lailla toteutetaan myös markkinointiin soveltuva ns. alkuperämaaperiaate.

- Henkilötietolaki (523/1999)
Henkilötietolain (523/1999) ensisijaisena tavoitteena on henkilön yksityisyyden suojaaminen.

- Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999)
Laki sisältää mm. sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointia koskevat säännöt.

- Tuoteturvallisuuslaki (914/1986)
Lailla pyritään ennalta suojaamaan kuluttajia kulutushyödykkeen käytöstä kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvilta vaaroilta muun muassa elinkeinonharjoittajalle asetetulla huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuudella.

- Tuotevastuulaki (694/1990)
Lain perusteella korvataan vaarallisen tuotteen aiheuttama henkilölle tai omaisuudelle aiheutunut vahinko.

- Säädöstekstit löydät esimerkiksi valtion säädöstietopankista http://www.finlex.fi (lainsäädäntö -> lain täydellinen nimi -> hae)

2. EY-säädökset:

- EY:n perustamissopimuksen säännökset
Perustamissopimusten määräyksillä (eli ns. primäärioikeudella) on merkitystä muun muassa EY –lainsäädäntöä tulkittaessa. Tätä kautta ne voivat ulottaa vaikutuksensa myös markkinoinnissa sovellettaviin säännöksiin.

- Markkinointia koskevat direktiivit
Euroopan yhteisössä on annettu useita direktiivejä, joiden tarkoituksena on yhtenäistää markkinointisäännöksiä ja kuluttajansuojaa eräiltä osin jäsenvaltioissa.

- Sähköisen kaupankäynnin direktiivi (2000/31/EY)
Saatettu voimaan antamalla laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002).

- Direktiivi harhaanjohtavasta mainonnasta (84/450/ETY) ja sen muutos (97/55/EY)
Saatettu voimaan muuttamalla kuluttajansuojalain 2 lukua (1072/2000) ja sopimattomasta menettelystä annettua lakia (1073/2000).

- Etämyyntidirektiivi (97/7/EY)
Saatettu voimaan muuttamalla kuluttajansuojalain 6 lukua (1072/2000).

- Henkilötietodirektiivi (95/45/EY)
Saatettu voimaan antamalla henkilötietolaki (523/1999).

- Televiestinnän tietosuojadirektiivi (97/66/EY)
Saatettu voimaan antamalla laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999)

- Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi (2002/58/EY)
Direktiivi tulee implementoida osaksi jäsenvaltioiden kansallisia lainsäädäntöjä 31.10.2003 mennessä

3. Oikeuskäytäntö:

- Markkinaoikeuden ratkaisut
Markkinatuomioistuin ja kilpailuneuvosto yhdistyivät 1.3.2002 uudeksi erityistuomioistuimeksi – markkinaoikeudeksi. Markkinaoikeus käsittelee KSL:n markkinointia koskevia ja SopMenL:n piiriin kuuluvia asioita sekä aiemmin  kilpailuneuvostolle kuuluneita kilpailunrajoitusasioita. Katso http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

- Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut
Ratkaisut löytyvät osoitteesta http://www.finlex.fi (oikeuskäytäntö).

- Euroopan yhteisön tuomioistuimen päätökset
Mikäli oikeuskysymys liittyy yhteisöoikeuden säännösten ja jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön välillä mahdollisesti olevaan ristiriitaan tai yhteisöoikeuden säännösten tulkintaan, tekee ratkaisun viime kädessä EY-tuomioistuin.

4. Sitomattomat kotimaiset ja kansainväliset menettelytapaohjeet, suositukset ja sääntelyhankkeet:

- Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies
Kuluttaja-asiamiehen ohjeet ovat luettavissa kuluttajaviraston verkkosivuilla http://www.kuluttajavirasto.fi.
Katso myös kuluttajaviraston verkkosivuilta "Sähköinen kauppa ja kuluttajat" (perustana OECD:n suositukset) ja Pohjoismaisten kuluttaja-asiamiesten suositus sähköisestä kaupasta ja kuluttajista.
Katso lisäksi kuluttajaviraston verkkosivuilta ”Verkkokauppiaan ohje” josta löydät myös linkit: ”Ostoksilla verkkokaupassa, opas kuluttajille” (TIEKE) ja ”Sähköisen kaupankäynnin aapinen, opas pk-yrityksille” (TIEKE).

- Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisut
Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisut ovat suosituksia (vailla oikeudellista sitovuutta), jotka koskevat normaalisti kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä erimielisyyksiä, eivätkä siis markkinointia sinänsä.

- Liiketapalautakunnan lausunnot
Keskuskauppakamarin alaisuudessa toimiva liiketapalautakunta antaa lausuntoja siitä, onko jotain elinkeinonharjoittajan toimenpidettä pidettävä hyvän liiketavan vastaisena tai mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä loukkaavana. Varsinaisena oikeusistuimena asioissa toimii markkinaoikeus.
Katso http://www.keskuskauppakamari.fi

- Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) laatimat mainonnan kansainväliset perussäännöt ja Internet-mainonnan kansainväliset ohjeet
Katso "Guidelines on Advertising and Marketing on the Internet" http://www.iccwbo.org

- Suomen Suoramarkkinointiliitto ry:n käytännesäännöt
SSML on antanut muun muassa ohjeet ”Kuluttajien henkilötietojen käsittely ja tietosuoja markkinoinnissa” ja laatinut "Sähköisen kuluttajakaupan pelisäännöt", jotka löydät sivulta http://www.ssml-fdma.fi.

- Tietosuojavaltuutettu
Ohjeita tietosuojasta ja mm. henkilötietolaki http://www.tietosuoja.fi ja dokumentti ”tietosuoja ja yksityisyys”

- Muita lähteitä
Consumers International http://www.consumersinternational.org
Federal Trade Comission (USA) http://www.ftc.gov
Better Business Bureaun (BBB) http://www.bbbonline.org

Kansainvälisyyden tuomat haasteet

Verkossa toteutettava markkinointi voi helposti ulottaa vaikutuksensa tarkoituksellisesti tai ilman varsinaista tarkoitusta useissa eri maissa asuviin kuluttajiin tai muihin asiakkaisiin. Tästä ”kansallisten rajojen häviämisestä” saattaa aiheutua ainakin kaksi merkittävää ongelmaa:

1) Lainvalintakysymykset: minkä maan lakia sopimussuhteessa sovelletaan kun ostaja ja myyjä ovat sijoittautuneet eri maihin?

2) Lainvastainen markkinointi: markkinointia ja mainontaa koskevat säännökset sekä kuluttajansuojan taso saattavat vaihdella huomattavasti eri maissa: Minkä maan markkinointilainsäädäntöä pitäisi noudattaa?

Sähköisen kaupankäynnin direktiiviin (2000/31/EY)  tai ”sähkökauppadirektiiviin” sisältyvän alkuperämaaperiaatteen mukaan EU/ETA –alueella markkinointiin sovelletaan lähtökohtaisesti markkinoijan sijoittautumisvaltion lakia. Sähköisen kaupankäynnin direktiivi on implementoitu Suomessa säätämällä laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002). Alkuperämaaperiaate on käytännössä varsin merkittävä verkkokauppaa harjoittavan yrityksen näkökulmasta. Suomalainen verkkokauppias täyttää EU/ETA –alueen markkinointia koskevan lainsäädännön vaatimukset noudattamalla Suomen lakia.

Mikäli suomalaisen verkkokauppaa harjoittavan yrityksen markkinointi suuntautuu EU/ETA –alueen ulkopuolelle, ei ole oikeudellisesti selvää, miten markkinointiin sovellettavat säännöt määräytyvät. Markkinoinnin kohdemaan viranomaiset ja tuomioistuimet soveltavat todennäköisesti oman maansa säännöksiä myös suomalaiseen markkinoijaan. Kohdemaan viranomaiset ja tuomioistuimet voivat myös katsoa itsensä toimivaltaisiksi käsittelemään ko. maassa kielletyn markkinointitoimen ja määräämään siitä ko. maan kansallisen lain mukaisen seuraamuksen. Sinänsä kansallisen tuomioistuimen toimivalta ja annettujen tuomioiden täytäntöönpanokelpoisuus saattaa olla ongelmallista, kun kyseessä on Internetissä tapahtuva toiminta. Käytännössä verkkokauppaa harjoittavan yrityksen tulisi siis tuntea kohdemaan markkinointilainsäädäntö, jotta oikeudellisilta riskeiltä voidaan välttyä.

Päivitetty:
29.10.2003 Helena Tirronen, helena.tirronen@tamk.fi