Liiketoiminnan kehittäminen, 5 ov

  etusivu   

 Asiakkuus

  Sisältö ja tavoite
  Asiakkuus
  Toimintaympäristö
  Asiakkuusajattelu
    Internet-markkinointi
    Segmentointi
    One-to-one -markkinointi
    Personointi
  Kuluttajana
    Kuluttajan preferenssit
    Luottamus 
    Päätöksentekoprosessi
  Markkinoinnin keinot
  Mobiiliympäristö
  Monikanavamarkkinointi
  Tehtävät
  Kirjallisuutta

 


Segmentointi

Yksi Internetin lupauksista amerikkalaisten tutkimusten valossa on jopa poistaa segmentoinnin tarve, jolloin jokaista asiakasta voitaisiin käsitellä yksilöllisesti perustuen hänen todellisiin mieltymyksiinsä, tottumuksiinsa ja käyttäytymiseensä. Tämä ei kuitenkaan ole lähtökohtana useimpien yritysten toiminnassa ja se saattaisi olla jopa mahdotonta toteuttaa. Tärkeintä on pystyä hyödyntämään verkossa kerättyä tietoa perinteiseen segmentointiajatteluun, jotta asiakkuusajattelun kautta yrityksen kannattavuutta voitaisiin optimaalisesti parantaa. Internet tehostaa segmentointia jatkumon tavoin.

Segmentoinnin avulla yritetään löytää hyviä muuttujia, joiden avulla on helppo ennustaa erilaisuutta tarpeissa, mieltymyksissä, suhtautumisessa mainontaan ja kuluttajakäyttäytymisessä. Hyvän segmentoinnin tuloksena on asiakasryhmiä, joita voidaan käsitellä erilaisesti ja tehokkaammin.

Asiakkaiden hankinta voi olla tehokkaampaa silloin, jos löydetään segmentointimenetelmä, jolla kyetään erittelemään asiakkaat, joiden hankintaan käytettävät markkinointikustannukset ovat korkeat, sellaisista asiakkaista, jotka voidaan tavoittaa edullisemmin. Tässä tapauksessa yritys voi keskittyä ensin helpommin tavoitettaviin asiakkaisiin ja samalla pyrkiä tutkimaan tarjoomansa ja viestintänsä kohdentamista kalliimmin tavoitettaviin kannattaviin asiakkaisiin. Tuloksena voi olla luopuminen ko. segmentistä kokonaan.

Segmentoinnissa siis pyritään löytämään ryhmiä, jotka ovat enemmän samanlaisia kuin erilaisia. Perinteiset segmentointimuuttujat ovat moninaiset:

  • Demografia: ikä, sukupuoli, siviilisääty jne. 
  • Geografia: asuinpaikka, myymälöiden läheisyys, ym. sijaintiin liittyvät tekijät
  • Psykografia: henkilöprofiili, riskinotto, asiakkaan luottamus jne.
  • Käyttäytymiseen liittyvät tekijät: ostohistoria, tilannetekijät ostokäyttäytymisessä jne.

Virtuaalinen ympäristö muuttaa segmentointia esim. siinä mielessä, että yrityksellä, joka muuten toimii jakeluketjua hyödyntäen, on verkon kautta suora yhteys loppukäyttäjiin. Yritys voi siten kasvattaa omaa tietämystään asiakkaista ja se voi myös suoraan vaikuttaa heihin ennen varsinaista ostopäätöstä. Arvontuotantoa ajatellen yritys voi tukea voimakkaasti jakeluketjua tai sen merkitys voi vähentyä asiakkuuden hoitamisessa.

Edistyksellinen segmentointi yhdistää perinteisen segmentointiajattelun ja verkosta suorien asiakasyhteyksien ja verkkoteknologian avulla kerätyn asiakastiedon. Kun yrityksessä on yleensä monen yrityksen ja erehdyksen kautta löydetty sellainen menetelmä, jonka avulla pystytään selittämään asiakkaiden erilaisuus, tietoa voidaan käyttää parantamaan yrityksen suorituskykyä. Löydetään vastauksia siihen, miksi joidenkin segmenttien tuotto koko arvoketjun laajuudelta on huonompi kuin jonkin toisen? Onko yrityksen mahdollista muuttaa tarjoomaansa niin, että se paremmin vastaa huonosti tuottavan segmentin tarpeita ja lisää sen kannattavuutta? Erittäin oleellista on luonnollisesti myös tietää ne asiat, jotka vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen yrityksen Internet-sivustolla.

Windham ja Orton (2000) viittaavat perinteiseen liiketoiminnan viisauteen; uusien asiakkaiden hankkiminen on paljon kalliimpaa kuin vanhojen asiakkuuksien ylläpitäminen. He toteavat myös, että asiakkaan luottamus on oleellista silloin, kun luodaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Asiakasuskollisuuden luominen puolestaan vaatii asiakkaan kuuntelua ja heidän kertomansa todellista ymmärtämistä.

Erilaisten asiakkuushallinnan järjestelmien kautta markkinoijat kokoavat asiakkaasta paljon tietoa (vrt. bonuskortit yms.). Chaffeyn (2000) mukaan kuluttajan päivittäisostoja koskevien tietokantojen suhteen tuntuu kuitenkin usein siltä, ettei tällä hetkellä oikein tiedetä, miten käytettävissä olevaa valtavaa informaatiomäärää voisi ylipäätään mielekkäästi hyödyntää asiakkuuksien hallinnassa. Voidaanko kanta-asiakkuuksista puhua muuta kuin suhteellisena käsitteenä silloin, kun suuri osa asiakkaista on myös kilpailijoiden kanta-asiakkaita ja sen lisäksi he vielä ostavat esim. suoramyynnin ja Internetin kautta? Toisaalta Internetiä voidaan pitää hyvänä asiakkuuksien hallinnan välineenä, koska sen avulla voidaan tehostaa sekä uusien asiakkaiden houkuttelua että heidän asiakkaina pysymistään. Yleisesti uskotaan vuorovaikutteisuudella olevan vaikutusta asiakkaiden ostomääriin.

Asiakkuudet voidaan ryhmitellä eri tavoin asiakkuusportfolioiksi käyttäen hyväksi erilaisia tekniikoita:

  • Data Warehousing -käsitteellä tarkoitetaan esim. erilaisten bonus-korttien avulla hankitun tiedon kokoamista ja lajittelua eri tietokantoihin sekä siirtämistä yhteen tai useampaan tietovarastoon.
  • Data Mining -käsitteellä tarkoitetaan sitä, että kerättyä asiakastietoa yhdistellään tilastollisin menetelmin, jotta sitä voidaan hyödyntää asiakkuusprosesseissa.

Asiakkuusprosessissa siis sekä hankitaan, että hyödynnetään asiakastietoa. Asiakastiedon päivittäminen on jatkumo, joka mahdollistaa esim. nopean reagoimisen asiakkaan muuttuneeseen ostokäyttäytymiseen.

Windhamin ja Ortonin mielestä perinteisiä segmentointitapoja voidaan soveltaa virtuaaliseen ympäristöön. Virtuaalisessa ympäristössä on kuitenkin otettava huomioon muutama erityinen asia. Windhamin ja Ortonin tutkimuksessa kävi ilmi, että virtuaalisessa ympäristössä on otettava huomioon asiakkaiden muodostavat ryhmiä sen mukaan, miksi he käyttävät Internetiä. Näiden kriteerien jälkeen vasta tulevat perinteiset segmentointikriteerit. Toinen tärkeä asia on ottaa huomioon se, että verkossa kuluttajat myöskin ryhmittyvät sen mukaan, miten kauan ja miten paljon he ovat verkkoa käyttäneet. Kokeneet kuluttajat käyttäytyvät verkossa eri tavoin kuin vasta-alkajat. Molempien edellä mainittujen kriteerien ymmärtäminen ja huomioonottaminen on asiakasuskollisuuden kannalta tärkeää.

Tiivistetysti voidaan erotella siis seuraavat ryhmät:

  • Miksi kuluttaja on verkossa?
  • Missä he ovat "oppimiskäyrällä"?
  • Mitä he ostavat ja miksi?

Verkossa painottuvat myös etulähtöiset segmentointikriteerit; mukavuutta rakastavat, hintatietoiset, vertailevat, brandiuskolliset, aikaa säästävät, seikkailua rakastavat jne. kuluttajat.

Päivitetty:
29.10.2003 Marketta Yli-Hongisto,
marketta.yli-hongisto@helia.fi